Có 1 kết quả:

wēi zài dàn xī

1/1

wēi zài dàn xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in imminent peril (idiom)
(2) on the brink of crisis