Có 1 kết quả:

wēi ruò zhāo lù

1/1

wēi ruò zhāo lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

precarious as morning dew (idiom); unlikely to last out the day