Có 1 kết quả:

què zhī bù gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to refuse would be impolite