Có 1 kết quả:

luǎn yuán xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) oval
(2) ellipsoidal