Có 2 kết quả:

luǎn zǐluǎn zi

1/2

luǎn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ovum

luǎn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) testicles
(2) penis