Có 1 kết quả:

luǎn huáng guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

vitelline duct