Có 1 kết quả:

luǎn huáng náng

1/1

Từ điển Trung-Anh

yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta)