Có 1 kết quả:

luǎn huáng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vitelline glands
(2) vitellaria (in biology)