Có 1 kết quả:

juǎn yún

1/1

juǎn yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cirrus (cloud)