Có 1 kết quả:

juǎn rèn

1/1

juǎn rèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

curved blade