Có 1 kết quả:

juǎn fà qì

1/1

juǎn fà qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hair curler