Có 1 kết quả:

juǎn bā

1/1

juǎn bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bundle up