Có 1 kết quả:

juàn zhì hào fán

1/1

juàn zhì hào fán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a huge amount (of books and papers)