Có 1 kết quả:

juǎn dài

1/1

juǎn dài

giản thể

Từ điển phổ thông

băng ghi, cuốn băng

Từ điển Trung-Anh

tape