Có 1 kết quả:

juǎn yáng

1/1

juǎn yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a whirlwind