Có 1 kết quả:

juǎn yān

1/1

juǎn yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cigarette
(2) cigar