Có 1 kết quả:

juǎn yān

1/1

juǎn yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cigarette
(2) cigar

Một số bài thơ có sử dụng