Có 1 kết quả:

juǎn rào

1/1

juǎn rào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wind
(2) to coil
(3) to spool
(4) to loop around
(5) winding

Một số bài thơ có sử dụng