Có 1 kết quả:

juǎn biān

1/1

juǎn biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hem
(2) hem
(3) to curl (at the edge)