Có 1 kết quả:

juǎn pū gài

1/1

juǎn pū gài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pack and quit
(2) to be sacked