Có 1 kết quả:

xiè xià

1/1

xiè xià

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cởi ra, tháo ra

Từ điển Trung-Anh

to unload