Có 1 kết quả:

xiè rèn

1/1

xiè rèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to leave office