Có 1 kết quả:

xiè tào

1/1

xiè tào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to loosen a yoke
(2) to remove harness (from beast of burden)