Có 1 kết quả:

xiè zhuāng

1/1

xiè zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remove makeup
(2) (old) to take off formal dress and ornaments