Có 1 kết quả:

xiè zhí

1/1

xiè zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to resign from office
(2) to dismiss from office