Có 1 kết quả:

xiè zhuāng

1/1

xiè zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of an actor) to remove makeup and costume
(2) (computing) to uninstall
(3) to unmount