Có 1 kết quả:

xiè huò

1/1

xiè huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to unload
(2) to discharge cargo