Có 1 kết quả:

xiè zài

1/1

xiè zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disembark
(2) to off-load cargo
(3) to uninstall (software)