Có 1 kết quả:

xiè zài ㄒㄧㄝˋ ㄗㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to disembark
(2) to off-load cargo
(3) to uninstall (software)