Có 1 kết quả:

wù niè

1/1

wù niè

phồn thể

Từ điển phổ thông

nguy ngập, hốt hoảng lo lắng