Có 1 kết quả:

wù niè ㄨˋ ㄋㄧㄝˋ

1/1

Từ điển phổ thông

nguy ngập, hốt hoảng lo lắng