Có 1 kết quả:

è ěr ní nuò xiàn xiàng ㄦˇ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

El Niño effect, equatorial climatic variation over the Pacific Ocean