Có 1 kết quả:

È ěr Ní nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

El Niño, equatorial climate variation in the Pacific