Có 1 kết quả:

lì shǐ shàng

1/1

lì shǐ shàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) historical
(2) in history