Có 1 kết quả:

lì shǐ shì jiàn ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

historical incident