Có 1 kết quả:

lì shǐ rén wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

historical person