Có 1 kết quả:

lì shǐ xìng

1/1

lì shǐ xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

historic