Có 1 kết quả:

lì shǐ yì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

historic significance