Có 1 kết quả:

lì shǐ yì yì ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧˋ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

historic significance