Có 1 kết quả:

lì shǐ xīn gāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

all-time high