Có 1 kết quả:

lì shǐ yí chǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heritage
(2) historical legacy