Có 1 kết quả:

lì shǐ yí jì ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧˊ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) historical remains
(2) historic monuments