Có 1 kết quả:

lì shǔ

1/1

lì shǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enumerate
(2) to count (one by one)