Có 1 kết quả:

lì cháo tōng sú yǎn yì ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩