Có 1 kết quả:

yā lì shān dà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(jocularly) to be under great pressure (a pun on 亞歷山大|亚历山大[Ya4 li4 shan1 da4])