Có 1 kết quả:

yā ér bù fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

coercion will never convince (idiom)