Có 1 kết quả:

yā chē

1/1

yā chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 押車|押车[ya1 che1]