Có 1 kết quả:

yā zhòu xì

1/1

yā zhòu xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) next-to-last item on a program (theater)
(2) climax