Có 1 kết quả:

yà mǎ lù

1/1

yà mǎ lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 軋馬路|轧马路[ya4 ma3 lu4]