Có 1 kết quả:

yàn qì

1/1

yàn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spurn
(2) to reject