Có 1 kết quả:

yàn qì ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to spurn
(2) to reject