Có 1 kết quả:

yàn wù rén lèi zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

misanthrope