Có 1 kết quả:

yàn fán

1/1

yàn fán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bored
(2) fed up with sth
(3) sick of sth